Saturday, July 5, 2014

Friday, June 20, 2014

प्रकल्प समाजाभिमुख असावेत (दै. सकाळ दि. २० जून २०१४)


प्रकल्प समाजाभिमुख असावेत (दै. सकाळ दि. २० जून २०१४)

Open Source for you: Linux Tips and Tricks June 2014


मोदींची शेजाऱ्यांशी मैत्री (दै. गांवकरी दि. २० जून २०१४)


मोदींची शेजाऱ्यांशी मैत्री (दै. गांवकरी दि. २० जून २०१४)

निसर्गाशी खेळ नको. (दै. सकाळ दि. १९ जून २०१४)


निसर्गाशी खेळ नको. (दै. सकाळ दि. १९ जून २०१४)

Friday, June 13, 2014

सर्वांगीण विकास हवा. (दैनिक सकाळ दि. १३ जून २०१४.)


सर्वांगीण विकास हवा. (दैनिक सकाळ दि. १३ जून २०१४.)